Top menu

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

19 września 1979 podpisano w Bernie Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej. Konwencja Berneńska wymienia gatunki roślin i zwierząt, które powinny być chronione ściśle oraz zwierzęta, wobec których dopuszcza się różne formy eksploatacji, niemniej podlegają również ochronie. Stąd zakazuje się wszelkich działań mogących prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa populacji tych gatunków. Ponadto wskazuje zakazy w stosunku do metod odłowu, zabijania i wszelkiego użytkowania wymienionych gatunków. Ponadto sygnatariusze dokumentu zobowiązują się do ochrony siedlisk i współpracy w zadaniach dotyczących ich zachowania.